Kushtet e shërbimit

Termat dhe Kushtet

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES KUSHTET E MËPOSHTME TË PËRDORIMIT PARA SE TË PËRDORNI KËTË SITE. Të gjithë përdoruesit e kësaj faqeje interneti bien dakord që qasja dhe përdorimi i kësaj faqeje interneti i nënshtrohet kushteve të mëposhtme dhe ligjeve të tjera në fuqi. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, ju lutemi mos e përdorni këtë faqe interneti.

E drejta e autorit

E gjithë përmbajtja e kësaj faqe interneti, duke përfshirë pa kufizim çdo tekst, grafikë ose kod, është e mbrojtur me të drejtë autori si një vepër kolektive sipas Shteteve të Bashkuara dhe ligjeve të tjera për të drejtat e autorit dhe është në pronësi të a.g.stop Switzerland. Puna kolektive përfshin vepra që janë të licencuara p.sh. Stop Zvicrës. E drejta e autorit 2003, p.sh. stop Switzerland TË GJITHA TË DREJTAT E REZERVUARA. Lejohet kopjimi dhe printimi elektronik i pjesëve të kësaj faqeje interneti për të bërë një porosi me a.g.e.stop Switzerland ose për të blerë produkte p.sh.stop Switzerland. Ju mund të shikoni dhe, duke iu nënshtruar çdo kufizimi ose kufizimi të shprehur shprehimisht në lidhje me materialin specifik, të shkarkoni ose printoni materialin nga seksionet e ndryshme të faqes së internetit vetëm për përdorimin tuaj jokomercial, ose për të bërë një porosi me p.sh. Stop Switzerland ose p.sh. stop Blej produkte zvicerane. Çdo përdorim tjetër, duke përfshirë por pa u kufizuar në riprodhimin, shpërndarjen, shfaqjen ose transmetimin e përmbajtjes së kësaj faqe interneti është rreptësisht i ndaluar, përveç rasteve kur autorizohet nga a.g.stop Switzerland. Ju pranoni më tej të mos ndryshoni ose fshini asnjë njoftim pronësie nga çdo material i shkarkuar nga faqja.

Markë tregtare

Të gjitha markat tregtare, markat e shërbimit dhe emrat tregtarë të a.g.e.stop Switzerland të përdorura në faqen e internetit janë marka tregtare ose marka të regjistruara të a.g.stop Switzerland.

Mohim i garancive

Kjo faqe interneti dhe materialet dhe produktet në këtë faqe interneti ofrohen "siç është" dhe pa asnjë lloj garancie, të shprehur ose të nënkuptuar. Në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi, p.sh. Stop Switzerland mohon të gjitha garancitë, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë dhe përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar dhe mosshkelje. p.sh. stop Switzerland nuk jep asnjë përfaqësim ose garanci se funksionet e përfshira në faqen e internetit do të jenë të pandërprera ose pa gabime, se defektet do të korrigjohen ose që kjo faqe interneti ose serveri që e bën të disponueshme faqen e internetit janë pa viruse ose përbërës të tjerë të dëmshëm. p.sh.stop Switzerland nuk jep asnjë garanci ose përfaqësim në lidhje me përdorimin e materialeve në këtë faqe interneti në lidhje me korrektësinë, saktësinë, përshtatshmërinë, dobinë, afatin kohor, besueshmërinë ose ndryshe. Disa shtete nuk lejojnë kufizime ose përjashtime për garancitë, kështu që kufizimet e mësipërme mund të mos zbatohen për ju.

Kufizimi i përgjegjësisë

a.g.e.stop Switzerland nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë dëmtim të veçantë ose pasues që rrjedh nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur materialin në këtë faqe interneti ose performancën e produkteve, edhe nëse p.sh. dëmet. Ligji i zbatueshëm mund të mos lejojë kufizimin ose përjashtimin e përgjegjësisë për dëmet e rastësishme ose pasuese, kështu që kufizimi ose përjashtimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju.

Gabime tipografike

Në rast se një produkt a.g.e.stop Switzerland është listuar gabimisht me një çmim të pasaktë, p.sh. a.g.e.stop

Switzerland rezervon të drejtën të refuzojë ose anulojë çdo porosi të tillë, pavarësisht nëse porosia është konfirmuar apo jo dhe karta juaj e kreditit është tarifuar. Nëse karta juaj e kreditit është tarifuar tashmë për blerjen dhe porosia juaj është anuluar, p.sh. Stop Switzerland do të lëshojë një kredi në llogarinë tuaj të kartës së kreditit për çmimin e gabuar.

Kohëzgjatja; përfundimi

Këto kushte zbatohen për ju sapo të hyni në faqen e internetit dhe/ose të përfundoni procesin e regjistrimit ose blerjes. Këto kushte ose pjesë të tyre mund të ndërpriten nga p.sh. Stop Switzerland në çdo kohë dhe pa dhënë arsye. Dispozitat në lidhje me të drejtën e autorit, markën tregtare, mohimin e përgjegjësisë, kufizimin e përgjegjësisë, dëmshpërblimin dhe të ndryshmet do të mbijetojnë çdo përfundim.

Mesazh

a.g.e.stop Switzerland mund t'ju dërgojë njoftime me email, një njoftim të përgjithshëm në faqen e internetit ose mjete të tjera të besueshme në adresën që i keni dhënë p.sh. Stop Switzerland.

Të ndryshme


Përdorimi juaj i kësaj faqeje interneti rregullohet në të gjitha aspektet nga ligjet e Shtetit të Kalifornisë, SHBA, pa marrë parasysh zgjedhjen e dispozitave të ligjit, dhe jo nga Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave të vitit 1980. Ju pranoni që juridiksioni dhe vendi i ngjarjes Gjykatat shtetërore ose federale të vendosura në Los Angeles County, California do të jenë përgjegjëse për të gjitha mosmarrëveshjet që lindin drejtpërdrejt ose tërthorazi nga ose kanë të bëjnë me këtë faqe interneti (duke përfshirë pa kufizim blerjen e p.sh. Çdo shkak veprimi ose pretendimi që keni në lidhje me këtë faqe interneti (duke përfshirë pa kufizim blerjen e produkteve p.sh. Dështimi i a.e.s.stop Zvicrës për të insistuar ose zbatuar zbatimin e rreptë të ndonjë dispozite të këtyre Kushteve nuk do të interpretohet si heqje dorë nga ndonjë dispozitë ose të drejtë. As rrjedha e sjelljes ndërmjet palëve dhe as praktika tregtare nuk do të ndikojnë në ndonjë modifikim të këtyre termave dhe kushteve. a.g.e.stop Switzerland mund të caktojë të drejtat dhe detyrimet e saj sipas kësaj Marrëveshjeje për çdo palë në çdo kohë dhe pa paralajmërim.

Përdorimi i Faqes

Ndalohet rreptësisht ngacmimi në çfarëdo forme ose forme në uebfaqe, duke përfshirë përmes emailit, bisedës ose përdorimit të gjuhës së turpshme ose fyese. Imitimi i të tjerëve, duke përfshirë p.sh. Stop Switzerland ose punonjës të tjerë të licencuar, mikpritës ose përfaqësues, si dhe anëtarë të tjerë ose vizitorë të faqes është i ndaluar. Ju nuk duhet të ngarkoni, shpërndani ose në ndonjë mënyrë tjetër të postoni në sit ndonjë përmbajtje që është shpifëse, shpifëse, e turpshme, kërcënuese, një formë pushtuese e të drejtave të privatësisë ose publicitetit, abuzive, e paligjshme ose ndryshe e kundërshtueshme, që përbën ose inkurajon një vepër penale, të drejtat të ndonjë pale ose në ndonjë mënyrë tjetër të shkaktojë përgjegjësi ose të shkelë ndonjë ligj. Ju nuk mund të ngarkoni përmbajtje komerciale në faqen e internetit ose të përdorni faqen e internetit për të kërkuar të tjerë që të bashkohen ose të bëhen anëtarë të ndonjë shërbimi ose organizate tjetër komerciale në internet.

Mohim përgjegjësie për pjesëmarrje


a.g.e.stop Switzerland nuk mund dhe nuk shqyrton të gjitha komunikimet dhe materialet e postuara ose të krijuara nga përdoruesit në faqe dhe nuk është në asnjë mënyrë përgjegjëse për përmbajtjen e komunikimeve dhe materialeve të tilla. Ju pranoni se duke ofruar mundësinë për të parë dhe shpërndarë përmbajtjen e krijuar nga përdoruesi në sajt, p.sh. Stop Switzerland po vepron thjesht si një kanal pasiv për një shpërndarje të tillë dhe nuk merr përsipër asnjë detyrim ose përgjegjësi në lidhje me çdo përmbajtje ose aktivitet në sajt. Megjithatë, a.g.e.stop Switzerland rezervon të drejtën për të bllokuar ose hequr çdo komunikim ose material që, sipas gjykimit të saj, është (a) fyes, shpifës ose i turpshëm, (b) mashtrues, mashtrues ose mashtrues, (c) një të drejtë autori, a cenon markën tregtare ose të drejtën tjetër të pronësisë intelektuale të tjetrit; ose (d) është fyese ose ndryshe e papranueshme për p.sh. ndaloni Zvicrën.

Dëmshpërblim


Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme p.sh. ndaloni Zvicrën, oficerët, drejtorët, punonjësit, agjentët, licencuesit dhe furnizuesit e saj (së bashku, "Ofruesit e Shërbimeve") nga dhe kundër të gjitha humbjeve, shpenzimeve, dëmeve dhe kostove, duke përfshirë avokatët e arsyeshëm tarifat, që rrjedhin nga ndonjë shkelje e këtyre Kushteve ose ndonjë aktivitet që lidhet me llogarinë tuaj (përfshirë sjelljen e pakujdesshme ose të gabuar) nga ju ose çdo person tjetër që hyn në faqen e internetit përmes llogarisë tuaj të internetit.

Lidhje të palëve të treta


Për t'u ofruar vizitorëve tanë vlerë të shtuar, p.sh.stop Switzerland mund të lidhet me faqet e internetit të operuara nga palë të treta. Edhe nëse pala e tretë është e lidhur me a.g.e.stop Switzerland, p.sh. Këto sajte të lidhura ofrohen vetëm për lehtësinë tuaj dhe ju i aksesoni ato me rrezikun tuaj. Megjithatë, a.g.e.stop Switzerland përpiqet të mbrojë integritetin e faqes së saj të internetit dhe lidhjeve të vendosura në të dhe për këtë arsye fton reagime jo vetëm në faqen e saj të internetit, por edhe në faqet e internetit me të cilat lidhet (edhe nëse një lidhje e caktuar nuk funksionon).

Anullimi i porosive


Ju lutemi vini re se pasi të jetë bërë një porosi, nuk është e mundur të anuloni një porosi dhe ne nuk ofrojmë ose pranojmë kthime.
Nuk pranojmë kthime ose shkëmbime, përveç rasteve që artikulli i blerë është me defekt

Informacioni i transportit, kostot e transportit

Shpenzimet e transportit


përfshijnë, paketimin e produktit të porositur në adresën e caktuar të dorëzimit (duke përjashtuar detyrimet doganore për porosinë të cilat paguhen nga blerësi).
Shenim i shkurtër - kostot aktuale të vlefshme të transportit do të shfaqen në momentin që do të bëhet porosia.

Transporti


- Zvicër: 7 € (me prioritet PostPac)
- Evropë: 8 € (me DHL ose DHL-Express)
- Kosovë, Shqipëri: transporti falas
- Maqedoni: 3 €
- Pjesa tjetër e botës: 15 € (me Priotity Plus ose postë të regjistruar) 

Transport falas në të gjithë botën për porosi mbi 300 €

Nëse dorëzimi bëhet në një vend jo anëtar të BE-së, detyrimet, taksat ose tarifat shtesë mund të paguhen nga klienti të cilat nuk vijnë nga furnizuesi, por nga doganat ose autoritetet tatimore përgjegjëse atje. Klienti këshillohet të kontrollojë me autoritetet doganore ose tatimore përkatëse për detaje përpara se të kryejë porosinë.